دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

اشعار عربیه حب و غرام و ابوذیان و رثاء الایمه

لطمیه : ویاک ارید اویاک

لطمیه : ویاک ارید اویاک

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

ویاک اخذنی او روح حد المنیه

واتقاسمه ویاک هم العلیــــــــــه

عفتونی بین الگوم و آنه اشبدیه

ناطرتک امن ابعید ما ودعتنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

یا خویه یا عباس یا ساقی العیال

اگعد یانور العین و اشکیلک الحال

سار الضعن ویاک من حمل او شال

اسچب دمع بادموم عالتل شفتنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

بین الرمح والجود گطعوا یمینک

تتربی جیت احسین ما قل یقینک

چفک یخط بالگاع شافه الیعینک

دلالی شب ابنار من فارگتــــنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

یا دار اهلنه الیوم طافی گمرها

اظلم علیهه اللیل شال الیمرها

جاها الغدر باحسین و اسلب ثمرها

ما خالفیتک لیش خویه او خنتنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

محتاره یا عباس گادونه للشام

اطفال او عطاشه اویای متولیه الایتام

بس العلیل احذای ما غمض او نام

والکربلا یا روح من هو الیردنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 08/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, ویاک ارید اویاک
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 11:54 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : یا ابو علی اویاک (عن لسان زینب (ع)

لطمیه : یا ابو علی اویاک (عن لسان زینب (ع)

یا ابو علی اویاک اخدنی امطبره

ما اگدر انساک و ابگه امیسره

***

وینک یصندید وین امروتک

و ابداحی الباب احلفک و اخوتک

جاوبنی یا خوی زینب ندبتک

مگطوع الچفوف سبع الگنطره

***

زینب تنادیک من بین الغرب

احترگت الاخیام و اشتد الحرب

وابکربلا الیوم تیهنه الدرب

ما بین الایتام خویه امکدره

***

عطشانه الاطفال و الساقی انقدر

واعدنه بالمای والجده انحدر

مجروح العیون و احس گلبه انفطر

و انخامن ایگوم اجساد امصطره

***

یا حیدر انخاک سهّل طلبتی

وین ابو الکرار یقضی حاجتی

چتله او مجاریح بالحومه اخوتی

مطرحه الارمال ابدمهه امحمره

***

وین الوعد وین شیال العلم

بین العده انخاک جارحنی الندم

و امعذبه لیش ما بین الزلم

تابعت الاعیال للشام امحیره

***

وین ابو السجاد وین الهاشمی

مصرع العباس یم العلگمی

ریت النبی الیوم یحضر ماتمی

ما یسمع الحید او نکسر خاطره

***

شاعر اهل البیت :

جاسم ثعلبی  الحسانی 06/08/1393

 

 


برچسب‌ها: لطمیه, یا ابو علی اویاک, عن لسان زینب, ع
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 11:34 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات منتقدات

ابوذیات منتقدات

شتلت افراگک ابگلبی و المنی

او حصدت العگبا من زرعی و المنی

یریت اتبیدر ابنارک و المنی

او یطفینی الرماد ابلا اذیه

***

شجر خضّر علی زودک و عودک

او کشف گلبی انتقد جیتک و عودک

اشم ریحة هوی ابثوبک و عودک

تعایدنی ابسهر و اتمن علیه

***

هواک الچاسی دلالی و شمله

خطفنی او ناکر احزانی و شمله

عسل طبع الختل جانی و شمله

مثل ثدی الرضعته ایعن علیه

***

الدهر فصّل چفن موتی او ختم لی

او لبسنی او شد شد اثیابی او ختم لی

جعل مصفات شداتی او ختم لی

یهوس والطبول اترخی ادیه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 04/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات منتقدات
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:39 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات و ذکریات

ابو ذیات و ذکریات

اگعدت یم الولف مره او لهانی

یرید ابعیده ادگ و اطبل  لهانی

احس مالک صفه الگلبی لهانی

ابکثر ما کنت اوده اشتاق بیه

***

اعوفک و اترک ان القاک و اندم

ارهبتنی او تارکیتک دوم واندم

الصدلقه ما صنتهه ابفرح واندم

تعاتبنی او تذب ضیمک علیه

***

هواک اینسم ابروحی و مرها

اعلی مودک ترکت احبابی و مرها

فرد لحظه اختل ابروحک و مرها

مثل ما روحی حنت حن علیه

***

مطر ینزل علی غیضک و نارک

تحنی العرسک ابراسک و نارک

علی طافی السعد منک و نارک

اجهلتنی او مرمرت روحی البریه

***

الگلب ضافک ولف یمه و دارک

او بنه ابطن الجفن حبک و دارک

کسب عنوان نظراتک و دارک

اشتظن انساک لو تعطف علیه

***

کذب تبرم علی کل یوم ونسه

تمرمرنی ابزعل و اتلوم ونسه

اختبارک عذبانی اشلون ونسه

عمر ویاک عدیته اباذیه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 03/08/1393


برچسب‌ها: ابو ذیات و ذکریات
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:38 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

 

ننتظر شهر النضال اعلی المظالم هل علینه

جانه معطوف االیحبنه شال سیف او حط بادینه

یا کرامه التزهی بعیون الغریب اتفرهدینه

کله لجل احسین و احفاد الولایه اتکاتفینه

***

اتمرضیت ابغیبتک اشفی لی حالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

کل مضیف البالسلف یشهد عبرتی

یا مصیبه الکربلا مسجونه عدتی

و الرماح اتصب غضب و اتهل دمعتی

و الارض خسفت ظلم کبرت محنتی

***

عاهدیتک و العهد یبغی اعلی بالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

یا شمس ضوی الفکر یشکیلی حاله

یا دهر زیل الفتن و اکشف رماله

یا عذاب المستمر و ایغث رجاله

یا علم تاج المفاخر بیده شاله

***

هالانس معصوم طبعه او صیته عالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

صاح صوت امن السماء او یندب نصرنه

ابمسجد الکوفه او کسب میعاد اهلنه

و الملوک امحزمه  ابموکب املنه

و الاطیاف الترشد اجیال ابزملنه

***

احسین معروفه الشهاده او عدنه غالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

خادم اهل البیت الشاعر: جاسم ثعلبی (الحسّانی) 02/08/1393

 

 


برچسب‌ها: لطمیه, بایعیتک سیدی روحی او حلالی
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:37 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : ما اعوفک سیدی

لطمیه : ما اعوفک سیدی
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
انت شمسی او مهجتی وانت هویتــــــی
انت اهلال او ینور کل ثنیـــــــــــــــــتی
من ینفذ طلبتی او یسمع شچــــــــــــیتی
جعفری او شیعی افتخر و امعلی صیتی
***
لو یقدمون الفلک ما بین ادیـــــه
ما اترکک لا وحق حامی الحمیه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
انت روح المصطفی او مخزن کلامه
انت نور المرتضی او سور الامامه
النصر قادم سیدی او عدنه العلامه
الخالفک باع الضمیر ابلا شهامه
***
کفره عدنه لو تمر زینب سبیه
اسباع متجندین الک و اهل القضیه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
حافی اجیت الکربلا او روحی الرهینه
شاهدت کل قصه البدارک حزینه
والله ما طال السفر و اصعب علینه
حبک ابگلبی اشتعل و اسرع مشینه
***
قصدی ازورک بس احس عندک شچیه
عاتبتنی اعلی الطفل و ابیا نویه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
درّست کل الخلگ و الفر هدیته
و الظلم شت او تعب و الذل رمیته
ابسیفک او دمک شهد راسک فدیته
او دین الاسلام انتصر بایدک حمیته
***
العالم ایحب ثورتک یبن الابیه
تفتخر باسمک اسود الجعفریه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
خادم اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, ما اعوفک سیدی
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:35 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

 

ننتظر شهر النضال اعلی المظالم هل علینه

جانه معطوف االیحبنه شال سیف او حط بادینه

یا کرامه التزهی بعیون الغریب اتفرهدینه

کله لجل احسین و احفاد الولایه اتکاتفینه

***

اتمرضیت ابغیبتک اشفی لی حالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

کل مضیف البالسلف یشهد عبرتی

یا مصیبه الکربلا مسجونه عدتی

و الرماح اتصب غضب و اتهل دمعتی

و الارض خسفت ظلم کبرت محنتی

***

عاهدیتک و العهد یبغی اعلی بالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

یا شمس ضوی الفکر یشکیلی حاله

یا دهر زیل الفتن و اکشف رماله

یا عذاب المستمر و ایغث رجاله

یا علم تاج المفاخر بیده شاله

***

هالانس معصوم طبعه او صیته عالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

صاح صوت امن السماء او یندب نصرنه

ابمسجد الکوفه او کسب میعاد اهلنه

و الملوک امحزمه  ابموکب املنه

و الاطیاف الترشد اجیال ابزملنه

***

احسین معروفه الشهاده او عدنه غالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

خادم اهل البیت الشاعر: جاسم ثعلبی (الحسّانی) 02/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, بایعیتک سیدی روحی او حلالی
+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 6:39 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : ما اعوفک سیدی

 

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

انت شمسی او مهجتی وانت هویتــــــی

انت اهلال او ینور کل ثنیـــــــــــــــــتی

من ینفذ طلبتی او یسمع شچــــــــــــیتی

جعفری او شیعی افتخر و امعلی صیتی

***

لو یقدمون الفلک ما بین ادیـــــه

ما اترکک لا وحق حامی الحمیه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

انت روح المصطفی او مخزن کلامه

انت نور المرتضی او سور الامامه

النصر قادم سیدی او عدنه العلامه

الخالفک باع الضمیر ابلا شهامه

***

کفره عدنه لو تمر زینب سبیه

اسباع متجندین الک و اهل القضیه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

حافی اجیت الکربلا او روحی الرهینه

شاهدت کل قصه البدارک حزینه

والله ما طال السفر و اصعب علینه

حبک ابگلبی اشتعل و اسرع مشینه

***

قصدی ازورک بس احس عندک شچیه

عاتبتنی اعلی الطفل و ابیا نویه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

درّست کل الخلگ و الفر هدیته

و الظلم شت او تعب و الذل رمیته

ابسیفک او دمک شهد راسک فدیته

او دین الاسلام انتصر بایدک حمیته

***

العالم ایحب ثورتک یبن الابیه

تفتخر باسمک اسود الجعفریه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

خادم اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, ما اعوفک سیدی
+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 2:2 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه هل شهر عاشور

 

هل شهر عاشور ، امن المدینه اینــــــور

اهلاله شع ابکربلا ، او بالنجف منصور

***

سبط النبی من سار ، بصحابه والاحرار

الله واکبر یا خلگ ، راعی العلم مفکور

***

او زینب تباریله ، او بالخوه تدعیلـــــه

ترکت الدنیا او تابعت ، و الزمن منفور

***

اتعهد یحامیهه  ، او کافلهه والیهه

او ضلّت امیره للضعن ، مثل الشمس واتنور

***

نهضه لجل الدین ، بالنخوه متحزمین

اطفال واعیال او عطاشا ، والدرب مخطور

***

اولاد ابو الحسنین ، للکوفه متعنین

اتوسدت بالغاضریه ، والگلب مطرور

***

لا شرب لا نوم ، ما تهاب الگوم

اسباع معطوفه ابعقیده ، و النصر مستور

***

خادم اهل البیت : الشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/07/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه هل شهر عاشور
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 7:52 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه هل شهر عاشور

 

هل شهر عاشور ، امن المدینه اینــــــور

اهلاله شع ابکربلا ، او بالنجف منصور

***

سبط النبی من سار ، بصحابه والاحرار

الله واکبر یا خلگ ، راعی العلم مفکور

***

او زینب تباریله ، او بالخوه تدعیلـــــه

ترکت الدنیا او تابعت ، و الزمن منفور

***

اتعهد یحامیهه  ، او کافلهه والیهه

او ضلّت امیره للضعن ، مثل الشمس واتنور

***

نهضه لجل الدین ، بالنخوه متحزمین

اطفال واعیال او عطاشا ، والدرب مخطور

***

اولاد ابو الحسنین ، للکوفه متعنین

اتوسدت بالغاضریه ، والگلب مطرور

***

لا شرب لا نوم ، ما تهاب الگوم

اسباع معطوفه ابعقیده ، و النصر مستور

***

خادم اهل البیت : الشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/07/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه هل شهر عاشور
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 7:52 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

دوبیتی حسانی 30

خواست تو با خواست خالق دور هست

انتظار گنج داری زور هســـــــــــــــت

کار کن آباد کن زحمت بـــــــــــــکش

آب صاف بردگی ها شور هســـــــت

***

آرزو کردی نشد حکم خداست

گر برآورده شود آن هم جداست

رنگ تقدیر بسا بر دل نشســــت

درد دل  یا غم کشیدن نارواست

***

گل وبلبل مسیر خود ندیدنـــــد

گمانم حرف ناقابل شنیدنــــــد

بگو جانا ره دیدار دل کـــــــو

نوشته روی در اینجا خریدند

***

نزن فرق سرم با داس و تیشه

فراموشت کنم هر گز نمیشه

درون خون من رسم وفا هست

به یاد دوست غمخوارم همیشه

***

دلم مسرور شد از آشنایی

بگو جانا که غمگینم کجایی

مبارک باد شادیها فروان

تمام حدس من تو بی وفایی

***

بیا چشم و دلم  در انتظاراست

ورود تو به خانه افتخار است

نگو فردا می ایم خیلی دیره

در آغوشم بیا اینجا بهار است

***

دلم خسته نکن جانم کی هستی

چرا امشب در آن میهمان نشستی

مرا با دلبران حرفی نمانده

چرا چون تاج سیمینم شکستی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/07/1393

 

 

 


برچسب‌ها: دوبیتی حسانی 30
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 0:26 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

خطابه / خواستگاری

 

مرت ایام او لیالی ، بالمحبه اتولعیــــــــــــنه

اویاک متواصل یغالی ، لحظه لحظه ما نسینه

***

اسنین بالحب سری عندک ، علمتنی اشلون اعوفــــــک

انگطعت اخبارک حبیبی ، اشصار گلی او وین اشوفک

***

حایر او جتنی  الرساله ، اتبشر ابعرسک عذابی

ابیا سبب تترکنی وحدی ، یالچنت باگلیبی رابی

***

روح لا تسئل علیه ، اخذ تذکارک حرگنی

الخاتم امهیج دمعتی ، والسعد منک ترکنی

***

اتخیل الخطابه وصلت ، والمهر شدیتــــه بیدک

لا تضن واحد یسرک ، غیری ما واحد مایفیدک

***

هاک اخد کل ذکریاتک ، هاک اخذ کل ما هدیت

طمهن ابرمش الندامه ، اشدبرت واشثمریـــــــت

***

لابس اثیاب الجدیده ، اتحنی بزلوفک عجــــــــیب

امعرس او ناری ابدلیلی ، هذی و قسمه او نصیب

***

معنی:

روز و شبهامُ ندیدی ، عشق تـــــو داروی دردم

همش یاد تو می شینم ، لحظه لحظه بی تو سردم

***

سالها همرازِ قلبم ، با نگاهم زنده هســــــــــتی

چی شده رفتی نگفتی ، بی خبر ساکتُ و بستی

***

جشن شادیهات رسیده ، نامه هات رسیده خونه

چرا پیمانت شکستی، با کدوم اشک و بهونــــــه

***

برو من خدایی دارم ، یادگارت آتیشــــــم زد

حلقه ات اشکم کشیده ، خسته ام  از بخت بد

***

خوش خیالم خواستگاری ، رد کنی من و می بینی

فک نکن با شادی اون ، آرزوهاتُ می چینـــــــی

***

پس بگیر خاطرهاتُ ، قسمت قولت قرارت

خاک کن شهر ندامت ، واسه من میشن مزار

***

تو عروسی مث مهتاب ، حنا رو زلفت غریبه

گلبهارت کفنم شد ، رفتنت واسم فریــــــــــــبه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 28/07/1393

 


برچسب‌ها: خطابه, خواستگاری
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 11:17 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات ترتیب اجناس الحروف

ابوذیات ترتیب اجناس الحروف
خشف ذوقه او حنانه و احلی منه
وافز باللیل اناقی و احلی منه
ایتبسم لی حرگنی و  احلی منه
ابیوم العید یدلل علیه
***
ابندامه اهموم گلبی بارکنی
ابغضب وابتعب جسمی بارکنی
یدهری جوز منّی بارکنی
ربیتک طفل واتخون بیه
***
البسمه او من هواها تارکنی
او من الواجب لهنی او تارکنی
العشگ طفته او ختمته تارکنی
الدهر ظلمانی شدانی امن ادیه
***
اخذنا امن الیضدنا ثار اهلنه
السلب حگنه او سمانه ثار اهلنه
یسبب کل زعلنه ثاراهلنه
الناس اتعربت واحنه الضحیه
***
الفتن سهمه الرمانه او جرحانه
او کسر هیبت اهلنه او جرحانه
یناعی لا تهود جرحانه
تعدّل لا تضل دارک خلیه
***
ملوک الجنه چنه او چنه سرنه
الظلم سیطر علینه او چنه سرنه
یحزمنه الغدرنه او چنه سرنه
یخون بالاهل صبح او مسیه
***
تهمنه الی غصبنه او حاکمانه
او نهب خیرات ربنه او حاکمانه
او جعل نفسه الفریضه او حاکمانه
الحد من یا بشر تدی التحیه
***
یون مدری اشعلامه خالی خله
سکر من کثر ضیمه خالی خله
امجرح باللیامه خالی خله
اخیطه او یشرم اجروحه ابشچیه
***
النصر لو شد عزمنه درعه منه
احتفاله ایسر عربنه درعه منه
حته النه او محی النه او درعه منه
اسباع او طومرت حدر الوطیه
***
الطمع والخان اخوته ذل عربنه
عماه المال وادبر ذل عربنه
یلم من عاده اهلنه ذل عربنه
الروس اسباع متخون الخویه
***
الشرف موجود عدنه اورد علینه
مثل حیدر عزمنه او رد علینه
یربی انخاک لمنه اورد علینه
انتمنی احرار وانطهر الثنیه
***
العلم طوّر ادبنه او زاده منه
ابجهدنه و الگصدنه زاده منه
العبر بحر المحنه زاده منه
افتخار او تفتخر بیه الخویه
***
اجروح اهوای طابت سر علینه
او نخینه البیه کفایه سر علینه
الثقافه والعداله سر علینه
تثقف لا تجاهل بالقضیه
***
شسولف بالوصف شاحترف شدای
وسع جرحی انفتگ خزنت شدای
اشتضن ایفید لف الفتگ شدای
اذا میفید ضمده انت الیه
***
الیضدنی ایذم سمعتی صده الیه
القلم بیدک یطالب صده الیه
صرت للبیه اذیه صده الیه
اطیب الناس واجروحی خفیه
***
الفتن والباع اخوته ضره النه
السفک مدمن او ساکر ضره النه
یرب الشت اهلنه ضره النه
مثل ما ضرنه بشره ابکل ردیه
***
الفرح والشوگ مکدر طب علینه
جمعنه ایشد عزمنه او طب علینه
اخوک الما گدرها طب علینه
یلین او یترک المابیه حمیه
***
الجفاک او حرّگ ایده ظل طریده
ابحقده او خان وعده او ظل طریده
انخسف چویات همصه او ظل طریده
تغرگ بالبحر واتضوگ میه
***
الدهر واهموم گلبی علمنی
صرت للصخر و الدر علمنی
الف نچبه الرمونی علمنی
اطوف الغیض واصبر للخویه
***
الیضد اهلی او عمامی غربیته
او بلمی ابزود حلمی غربیته
اذا انت ازهدتنی غربیته
انه شرقی او محمد سور الیه
***
العریضی ختل جانه او فردشانه
گطع بینه او فتنه او فردشانه
مو طوبه رمانه او فردشانه
دخل خطار وافلک بالبریه
***
نحس طبع الیضدنه قاردانه
گدر ینقذ حمانه قادرانه
الگصب والنخل وانت قادرانه
ندگ ثایه او نهوس بالثنیه
***
الفقر والنوح والهم کلمنه
ترکنه اکنوز غفره کله منه
تلم اهلک عمامک کلمنه
هذاک الوکت صیحتنه سویه
***
علی زادت اهمومک لا تلملم
ردت صلفین یشگر لاتلملم
کره او ما عدهه والی لا تلملم
فریقین ابعداوه اتحوط بیه
***
الکریم ایزید صیته من هویته
الفخر یرفع سمعته من هویته
اذا تایه مصیرک من هویته
غریب او فصلک اتشده اجنبیه
***
اشماقی او کل وجودی ناسی انته
اذکرک وین اهلنه ناسی انته
احب اجلس اگبالک ناسی انته
ابغرک ما حلت کل فرحه الیه
***
اشتضن نوم الترایب وارد منه
الموت ایهون لجلک وارد منه
النصر بستان مثمر ورده منه
الشهاده التطلب اکرام العفیه
***
ابتسم یا حید باوع هل هوانه
السعد مجبل لفانه هل هوانه
الچان ایغیض حبنه هل هوانه
جعلنه اضباع ناکل بالخویه
***
الغریب الی کرمنه یرعی بینه
دخل حوبة سلفنه یرعی بینه
اذا شمم حچینه یرعی بینه
یطششنه او یجر گومه ابخفیه
***
الشاعر جاسم ثعلبی (الحسّانی) 27/07/1393


برچسب‌ها: ابوذیات ترتیب اجناس الحروف
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 9:17 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هاک سیفک

هاک سیفک
بالک اتمس ابکلامک ، بالک اتسر الغریب
بالک اتحشد جیوشک ، رمحک ابگلبی یصیب
***
من هویتک ما دریتک ، خاین او تحفر لی بیر
یا حسافه چنّک آفه ، و اصبح المالک  فقیر
***
کسّر اقیود الضلاله ، او حرر اعناد المحال
یا نسیم الهب ینادی ، بیته  دیوان الرجال
***
استمع وافهم مصیرک ، یا عنید اللیله عید
انت شمسیه الخواتک ، و الامل ثوبه جدید
***
ورده تزهی او تاره ترخی ، لا تطوف الحق هواک
یا شمس ضوی ابجمالک ، طاعت احلامک دواک
***
علّی صوتک قوی عودک ، و ارتفع حد الکمال
یا گمر حن المصیرک ، لا تفکر فی الزوال
***
جبل جالس فی المجالس ، و النسب اصل او فصیل
یا مطر وامحنّی ارضک ، دمک امطهر اصیل
***
النوم ما واجب علینه ، استیغض او رش الدموع
العین عمیانه الولیهه ، ظلمه واشعل بالشموع
***
لا تکاسر و انت خاسر ، الدنیا تبلیک ابوداع
افتخر واصنع مظله ، وارعد ابجاه السباع
***
هاک سیفک هاک رمحک ، حارب الماعنده ذات
شعره بعیونی او عمتنی ، دهورت جفنی الطغات
***
المنشد جاسم ثعلبی (الحسانی) 26/07/1393
برچسب‌ها: هاک سیفک
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 1:2 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

انه ابن الهور

انه ابن الهور

انه ابن الهور انه الحمرور انه ابن الفاله و الماطور

انه ابن الدار انه المختار انه ابن الگصب وابن الزور

انگریز احتار مشعل نار قتیل الفاله والمگوار

عشایر رحبت بالضیف تشهد عملة المنیور

انه ابن اسباع حق ما ضاع والکحیله التباریله

جبل ما هزه کل الریح یبغی ابکل امل منصور

حلم وایطیر دنیا ابخیر ما سهرت لیالینه

الشمس تتواگد اعلی الروح تنشد والنصر مسمور

الحنان ایباشر البستان و التحریر طلابه

حرر نفسک امن الخوف او عمّر بیتک المنثور

هلاهل و العرس و الخیل و اهل العزه خطابه

الدلال اتباشر الخطار عانت و الظلم منفور

مضایف حنّت الفنجان و الهاون یرن صوته

هوسات او فرح و اطبول اهلال ابکل عشیره ایدور

جاسم ثعلبی (حسّانی) 24/07/1393


برچسب‌ها: انه ابن الهور
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت 6:57 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات النسیم

ابوذیات النسیم

الرضا ضاف الگلب و ابعث وصایه

او چسه الطیبین ضرغامه و صایه

او جعل من کل بشر صادق وصایه

ابحلم بشرنی ابن حامی الحمیه

***

انکسر ضلع الیعاندنی و سرنی

او علی ادروب البطل ضکنی وسرنی

دفن بعیونی الف حسره و سرنی

مقابر بالبصر ثگلت علیه

***

رسایل بالعتب للمحب ودیت

اعلی شانه حالفیت الغرب وادیت

ابجماله حیرالی الگلب و ادیت

تاسرت او جعل صیتی ابردیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 25/07/1393


برچسب‌ها: ابوذیات النسیم
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت 6:55 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الحبیب

ابوذیات الحبیب
احبک و احب من حبک و مساک
الیضدک ما اود دشته و مساک
اشم ریحة ورد منک و مساک
اندعی ربی الصداقه اتدوم الیه
***
یلاوی المرهم اجروحی ولاویه
یداوینی ابلسع جرحی و لاویه
یریت ایضل وفی ابحگی ولاویه
مریض او مهجتی بس الاذیه
***
جمر حبک زهه ابدنیای یبرا
اهلال او سلّم اعلی الگلب یبرا
الوارط بالمحبه اشلون یبرا
الحیاه والموت داعنه سویه
***
ولک طال السفر یا محب جرحن
سچاچین الهجر باجفاک جرحن
جرح طاب او بگن بالگلب جرحن
انتظر جیتک تداویهن الیه
***
هواک ایعطر احلامی ورد بیه
گلب ضامی او دخل حبک ورد بیه
وصالک مو سهل یشگر وردبیه
ساعدنی ابعجل قبل المنیه
***
علی شانک عمر بالفکر همیت
عدل و اشکی المصایب الک همیت
الدنیا فوگ ضیمی اسرجت همیت
ابظلام اللیل و اتدور علیه
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 23/07/1393


برچسب‌ها: ابوذیات الحبیب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت 0:32 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

خلهه سکته

خلهه سکته
لا تهیس الناس صیحاتی او ونینی
الشامت ایسوگ الامواج امن البحر
والرعید انصم نحیبه ایخاف من رش المطر
والنجوم امضویه بستان الگلاید
تهدر او تهزر قصاید حبها باید
واعلی ترچیت الذهب عاقت حنینی
واعلی خاتم تندعینی
و العتب مفروش باحلام الارامل
ما هو وکته خلهه سکته
الدنیا صیف او نار تحرگ
جبل واببرکانه ثایر
او یمه شجره او بیهه ثمره
حاطت اسیول الجمر دیوان اهلهه
ما یملکون الثنیه
دانت انفوس اعلی ثمرتهه الشهیه
ابعنجهیه
او فلشت اوکار املهه
او حظهه طایر
او چودرت یمهه الحرایر
والهوی یندس علیهه ابخیله غایر
والسکوت ابخیط میعادک جسمته
خلهه سکته
البردی عصابة مخابز
والگصب و ارماده بالتنور دافی
لا تندهه خله غافی
امن المصایب ناره تلهب خله طافی
اسنین من ماتت الهوره او یمشی حافی
والسمچ مات اویه اهلنه
اتطممت کل المصافی
والنخیل الچان شمسیه الزرعنه
یچسی الماعنده والی
صار صوباط الملاهی
میت او یشبه حطبنه
انگول عند افلان نخله او بیهه برحی
اتصور اذکار ابفرحنه
والشطوط الچانت اتسیر المراچب
بیهه شیخ افلان راچب
آه یحتار العبرهه
والکواسج بیهه ترعی
جاها املیحان نشفهه او طمرها
علی اعناد اجیالهه او کسر ظهرها
طین یابس شگ بطنهه او بیده طرها
واصبحت درب المرور
او فاح عطرک یا بخور
او ضاع صیتک یا سحور
او ضل ابن ماضی یدور
اطبوله ترگع ثولت جرفینه دگته
خلهه سکته خلهه سکته
جاسم ثعلبی (الحسانی) 21/07/1393


برچسب‌ها: خلهه سکته
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 0:53 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

موال بحق الامام علی علیه السلام

موال بحق الامام علی علیه السلام
یا صاح شیمت علی ورده او زهت من هله
وافنون الحروب کسباهه ابارث من هله
والجنه بستان ملکه او مسکنه من هله
من بیته وایطوف بالکعبه او رضا الرب وصل
مکتوبه بالکون آیه او من ذهب قر وصل
من بیت الاکرام من هاشم فصیله و صل
والعاف الاجواد محروم النسب من هله
***
یا نخبة الجود یا ضیغم یکر منکره
یا سیف الامجاد یا ناهی او عذب منکره
صادق کلام او شهم و ابحقه العدو منکره
و ابشفرة العود یعدل و القلم شاهده
والصبر جرعاه مر مر حکمته او شاهده
باع العمر و الگلب طاعه للبشر شاهده
الله او اکبر ندب صایود الکفر منکره
***
یا بسمة  العین یا نور الهواشم وعد
مکتوب الک یا شهم ملعون الیضربک وعد
من ذوالفقارک اخذ ختم النبوه وعد
انت النجیت النبی یونس من دعاک او سلم
بالغربه یدعیک کلمن عاتباک او سلم
بهموم الاجیال حبک سمّح الهه او سلم
عید الغدیر الضرب بمثاله الحنانک وعد
***
یا من حنان الادب ما ناکر جمالک ودر
واسم البلاغه انطبع میثاقه ابحدیثک ودر
آیات بیت الحکم والحافظ غرامک ودر
علم المدینه النبی او مفتاحه حبک صفه
مای الرساله انخبط نقسم ابربک صفه
والشات من کل بلد داعیه ابحلمک صفه
نار الشماته اسعرت چم مندوب منک ودر
***
شاعر اهل البیت:
جاسم ثعلبی (الحسانی) 20/07/1393


برچسب‌ها: موال بحق الامام علی علیه السلام
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 2:48 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابیات ناصرات

ابیات ناصرات
مکسور جیش الکفر جیش الکفر مکسور
مهدور باسم باسم النبی واعلی التلل مهدور
اوحید التصدی الفشگ والله او علی معذور
الهم صبر یالطحت مرهم جرح و ایثور
***
بالجنه ماکو ظلم ماکو حکم واسلاک
ماکو مذله او ضرب ماکو غصب و انساک
انشر کلامک فشگ وینه الذی یبلاک
هیهات من الغدر حد الغدر دنیاک
***
یالرحت دمک ذهب غرگ اهالینه
عریس من یا عرب نتمنی والینه
مبروک الک زفتک و الفرگه تنعینه
الله واسمک گمر یضوی ابلیالینه
***
چندوب اعدن نصر چندوب اعد اموات
الشال شال او فرغ دم الهدر حسرات
باقی ابسنین العمر ضاع العمر هیهات
سر النصر ینفتح مفتاحه بالصعبات
***
امهنه ابعرس یالرحت یالوادعت دارک
تمثال یبغی الفکر باسم النصر شارک
یا حید انت المثل تسلم زحت عارک
الیوم عید الشعب بس عیدک امبارک
***
یلواعدتنی او رحت وین الوعد وینه
سدیت باب الگلب محزن بگه اسنینه
شوف الالم والتعب یتفاسر ابعینه
چاوین بیت الفرس بالخوه دلینه
***
اتمنی اشوف الحزن یحفر سبع گامات
و اتمنی گومت هلی ویه العدل و المات
وانشوف ثوب المهر حامل ثلث نجمات
واهلاله فوگ الحنچ اسود نبض حمرات
***
دگ التفگ واسمعت چتاله ضرعانه
مهیوب عند العرب و امعزبه دیوانه
خانته ارسوم البلد متحزمه فرحانه
والطلقه صاحت کلب کلمن رمه اخوانه
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/07/1393


برچسب‌ها: ابیات ناصرات
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 8:19 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

انشودة عید الغدیر(مبروک مبروک)

انشودة عید الغدیر(مبروک مبروک)
علی سیف العده هابه و غربیه
ابوجوده او رافع اعلامه و غربیه
مثل شخصه ابشرق ما صح و غربیه
علی اذلال الفقیر ابکل مسیه
***
علی عادل علی طاهر علی عود
علی ساتر علی قاهر علی عود
علی ماهر علی شاطر علی عود
علی باب العلم من کل ثنیه
***
علی ما طاوع الظالم و شاره
ولا حب الفتن داره و شاره
ولا ذل کل عبد مسلم و شاره
مثل سیفه یگص راس الخلیه
***
یامن کلامک ذهب وسط الگلب مایله
واکتاب حکمک بحر کل من کفر مایله
عطشان بیت الفکر نهجک نهر مایله
لو وضعت اتوام نسوان الفلک مو علی
واجبال الذنوب باسمک یا علی موعلی
والعاند ایمام خله اشما عله مو علی
والشاهد الباب خیبر خلخله او مایله
***
یا شیعه هب الفرح واگبل علینه العید
عید الولایه او علی و انبایع الصندید
ابعید الغدیر انختم بسمک علی انسابک
یا اید من شالتک و اتهنی باحبابک
ظل الحسد محترگ ضل الیضد محتار
اکمل الدین النبی او نصّب  علی الکرار
یا ولی انت الوصی و انت الجفن والعین
انت الاصل و الفرع و انت الگلب والدین
***
مبروک مبروک ، یا حبی  مبروک ، یا شیعی مبروک
مبروک مبروک ، یا گلبی  مبروک ، یلغالی مبروک
مبروک مبروک ، عید الغدیر او قصتّه
والدنیا کلهه اتمنته ، عید الامیر او صحبته
یا شیعی مبروک
مبروک مبروک ، یالغالی مبروک ، یا  شیعی مبروک2
***
مبروک مبروک راعی العلم من شاله
مبروک مبروک دین النبی وارجاله
یوم الولایه یا علی ، غیرک فلا عندی ولی
والطاغی متروک
مبروک مبروک یالغالی مبروک ، یا شیعی مبروک 2
***
مبروک مبروک تهتف علی او فرحانه
مبروک مبروک عید او فرح ضافانه
والنبی باسمه کلمه ، واعلی المکارم علمه
و الباقی مفلوک
مبروک مبروک یالغالی مبروک ، یا شیعی مبروک 2
***
مبروک مبروک باغة ورد نهدیله
مبروک مبروک للنجف متعنیله
باب الحوائج یا علی ، یا گبه اشهدی او هلهلی
یخسوا العادوک
مبروک مبروک یالغالی مبروک ، یا شیعی مبروک
مبروک مبروک یا حبی مبروک یا گلبی مبروک
***
شاعر اهل البیت :
جاسم ثعلبی (الحسانی) 18/07/1393
برچسب‌ها: انشودة عید الغدیر, مبروک مبروک
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 8:18 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

نظم و انظباط الطلاب

نظم و انظباط الطلاب

استمعوا یا طلاب اعاتبکم عتب

خبر عاجل عندی والسکته ذهب

التربوی کسلان و الناظم تعب

وین حل المشکله قنعونی

***

مانی قانع طیع قانون الدروس

لیش تایه و اعلی استادک تدوس

انه اعلمک و انت تعجن بالسبوس

وین انوی ابیا فکر دلونی

***

واحد ایصیح او واحد یشلی طوف

واحد امعدل امرتب بالصفوف

واحد السکران چن ماکل خوف

شرد اوصف والله تعبتونی

***

ارکض او فحطان ما عندی خلگ

امن المشی ملیت و اچفوفی زرگ

من بعد ساعه یجی یطرگ طرگ

ایگول من دیر آمدم سمحولی

***

هذا متاخر او ذاکه عنده عید

عشره مرضی او عشره منزلهم بعید

خمسه باسم الفرح بالشارع تصید

هذا مو قانون عذبتونی

***

الغیبه نار او تگلب النمره ابسفیر

الما یطیع المدرسه یخسر کثیر

لو یضل حمال لو ینطر حمیر

مانی کاذب صادق او سمعونی

***

انه ویاک انتبه و اسمعنی زین

العلم راس المعرفه و الطاعه عین

النظم دیوان الفکر و الفر مهین

اکسب التعلیم بعد اعیونی

***

لا تگول افلان عندی احسن صدیق

او لاتگول افلان یفسح لی الطریق

او لا تگول احسن شغل لعب الفریق

غیر درسک ما یکمل اضنونی

***

لیش تتاخر او وین المستحی

وین توقیعک یخی  وین الوفاء

هذی مو تاخیر هذی عاصفه

هیچ ما اقبل عذر تلهونی

***

با تو هستم عشق من این را بدان

درس خواندن نعمتی در این جهان

ذکر خالق از صفات بندگان

بی اطاعت در غضب مجنونی

***

با دبیران چون شفق  الطاف کن

با مدیرت بی طمع انصاف کن

با معاونهای خود دل صاف کن

آنوقت در کسب حرف معجونی

***

محنت  و خواری اگر دیر آمدی

وقت درس از گشتنت سیر آمدی

همه حاضر تو خودت شیر آمدی

پس چرا از حرف حق دلخونی

***

دلبرم استاد تو دشمن نبود

در سفر بی این قمر ایمن نبود

اخر دشتت نگو خرمن نبود

گوش ده تا مثل او می مونی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/07/1393

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: نظم و انظباط الطلاب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 7:48 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات عید الغدیر

ابوذیات  عید الغدیر

الغدیر امقدره القادر قدر لی

یقادر و الغدر یغدر غدر لی

غدر مقدور وایقادر قدر لی

الغدیر او او قمته القاد الوصیه

***

الضحی ضحّی او ضحه او ضاحی ضحالی

ضحیح الضاح ما واضح ضحالی

یضاحی لا تضح واضح ضحالی

المضح ضح و الضحی ضاح الضحیه

***

نبارک لک علی ابیومک و عیداک

ابغدیر الخم ثبت حکمک و عیداک

ابصباح العید اشم عطرک و عیداک

تبسّم للگلب واکسب تحیه

***

غدیر الخم کسب جاهه من اسماک

ابوجود الراسل اعلومه من اسماک

الگلب شمّام من عطرک من اسماک

دنسّم یا علی او سر البریه

***

الک دار ابطن گلبی والک بیت

والک دیوان باشعاری والک بیت

علی حامی الحمه صیته والک بیت

امجّرب بالشداید یشع ضیه

***

علی دار القضاء الحاکم علی نار

علی مثل الثلج یشفی علی نار

علی دولاب بحروبه علی نار

علی مفتاح باب الکل اذیه

***

علی سر الفلک عنده علی ایمام

علی لام او الف وصفه علی ایمام

علی وسط الگمر شع شع علی ایمام

یبرج و الشمس تدی التحیه

***

علی خیبر شلع بابه علی احسان

علی عباس هز سیفه علی احسان

علی حاتم کرم ضیفه علی احسان

مثل مای العذب یروی الضحیه

***

علی ما مثله حی بالارض وافلاک

علی حدر البحرو انتخی وفلاک

علی فارس علی الفرسان وفلاک

مثل فعله او شهم قط بالدنیا

***

شاعر اهل البیت :

جاسم ثعلبی (الحسانی) 14/07/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات عید الغدیر
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مهر 1393ساعت 1:29 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات حب و حنان

ابوذیات حب و حنان

تدری الحب رمح قاتل و یهلاک

اشبیک او ورطت گلبی ویهلاک

تبعتک وانتظر وصلک و یهلاک

عفتنی او طرت من مدیت ادیه

***

انت السببت حربی ویهلای

نکرت اربای و احلامی ویهلای

صرت عاق الاهل لجلک و یهلای

ابیوم الکون ادگ واصفگ بدیه

***

العسر قبل الیسر لجلک بدیته

سرابک غشنی او مایی بدیته

صرت مثل الحرگ روحه بدیته

ورد حبک ذبل قبل المنیه

***

اذا غثنی الوکت شفتک ورد لی

حبک غادر احلامی ورد لی

غرامک طشّر افکاری ورد لی

یضخ لی بالکدر و ایعیل بیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 13/07/1393


برچسب‌ها: ابوذیات حب و حنان
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مهر 1393ساعت 1:29 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات و ابوذیات عرس

هوسات و ابوذیات عرس

یا هله ابعید الضحایه او یا هله ابعید الغدیر

نصّب الله او نبی الرحمه علی واولاده الامیر

الف مبروک ابعرسکم هادی واحمد فی المسیر

یا فرحه الدامت للتالی

***

الغدیر اصبح ختم للدین او عرس الوالی نیشانه

نهنی الهادی و الحمود او عوایلهم الفرحانه

اسباع او طبوا المیدان و  امبشرین دیوانه

تذکار ایضل صیت اعلومه

***

هله بالحضر دعوتنه و هلنه

او شرب فنجان گهوتنه و هلنه

ابعرس هادی او حمد بارک و هلنه

انتمنی ابفرح نخدم هالخویه

***

معنی بیت فوق:

خوشامد گویمت ای ماه تابان

بنوش آن جام قهوه هیل جوشان

تو جشن هادی و احمد دلت شاد

خدایا عمر ده ما را به جبران

***

الشاعر جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/07/1393

 

بطلب من الاخوین هادی واحمد بمناسبة عید الغدیر و زواجهم


برچسب‌ها: هوسات و ابوذیات عرس
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 7:18 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات ملثّمات

ابوذیات ملثّمات

یحن گلبک علی بالعسر و نشد

شربت المر عسل برجاک و نشد

علی صب المطر گوطرت و نشد

عزیز او شوفتک تصعب علیه

***

ولک برجاک ون النوگ ونیت

الگلب مهموم بیه احمول ونیت

علیک ابحث من الصدقان ونیت

او ضاع البیت رباطه  امن ادیه

***

یا هو البالسلف ماضی والیشان

یفسّر حکمة الرابض والیشان

الی حق ابستر بیتک والیشان

تجازینی او توز کلبک علیه

***

اغصفن یا اشباح البین وردن

افتکن بالجفن و الگلب وردن

اصلنّه الما یحس بالذنب وردن

الیذب ادغیم ملوح ابردیه

***

الدهر شبّاچه فر گلبی و صاده

او جمع بفراحی صولاته و صاده

لاهو جیش اثنیله و صاده

خیاله ایمر غفل یلمض علیه

***

علیل العاشر الغربان و انذال

الناس اعلی الثریه اتطوف وانذال

الراس اعلی الخیانه ابتاع وانذال

الذیول ارکاد کل میه ابوجیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 13/07/1393


برچسب‌ها: ابوذیات ملثّمات
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مهر 1393ساعت 10:0 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

عتاب مع العید

عتاب مع العید

یا عید دارت سنه او مرمرت دلالی

شالوا احباب الگلب و الصوره تبرالی

لو طاوعت وارحلت تابعهم اشوالی

بالذکریات احتلم و امغیّر  احوالی

***

یا عید طوف الفرح کل دربه سدیته

شال النحبه او بعد مکتوبه حرگیته

منعیته من السفر چم مره منعیته

اتذکرنی گلبی انفطر و ابذکره جرحیته

***

یا عید خلنی ابفکر بالک تماسینی

عالوادعونی او جفوا بالک تدلینی

خلینی وحدی احترگ بالک تطفینی

من جرح گلبی اعتذر بالک تحنینی

***

یا عید دگ التفگ و الناس فرحانه

و احنه غدرنه الوکت متگاوم اویانه

حگنه الحزن و الالم والتعب ملانه

ازهی ابقصور الثری بالک تجی احذانه

***

یا عید عوف الزمن و اتبع هوی الغرگان

من یا سفینه انغدر ابطن البحر عطشان

عاف الدیار او هجر و ابیا سبب زعلان

یا وسفه ابعد علی و الشوفته ولهان

***

یا عید لیش الوکت اظلم علی داری

لیل او نهار التهب ما تنطفی ناری

ملتنی کلهه الخلگ و اسمع هذر جاری

بهمومی اشرب حرن او بیه الحزن ساری

***

یا عید لا تعتذر عندی وصیه اویاک

ابعث سلامی ابعجل للشالوا اترجاک

مثل الهوا بالفضاء بس اسرع ابممشاک

لو تعّباک السفر گله الگلب یهواک

***

یا عید کف العتب و ادعیلی باحلامی

الحد من ابوادی الدهر گلبی یضل ضامی

لیلی سهرته ابفکر یا عینی بس نامی

ملانی حتی السهر و السهر بانغامی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/07/1393

 

 

 


برچسب‌ها: عتاب مع العید
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مهر 1393ساعت 5:20 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات مکدرات

ابوذیات مکدرات

کتلنی الیمسح ادموعه بالامای

او یجر گلبی ابصخر جارح بالامای

یواعدنی او ختم وعده بالامای

یطیر ایطیر و ایعاود علیه

***

شکیت اهمومی عندک و انتمنی

او جلس حبی ابحنانک وانتمنی

الگلب چا ماله یهذی وانتمنی

گمر انت او رجاء نور الثنیه

***

الگلب شت من هرب صوبک و الی عاد

یوم اسعید اذا اشوفک والی عاد

الی بیت ابطن جنتک و الی عاد

مملوک اصبحت بس حن علیه

***

تطشّر ضعن اهلنه ابللیل واسری

تحمل سجن ذات البین واسری

عفی صولات زین او شین واسری

الحزن جر العزاء او هز الثنیه

***

اضعون السافرت لاوین یردون

متی الدار المحب بالفرح یردون

العطش هیّن ابدمع العین یردون

اعد ساعات رجعتهم الیه

***

وینک یا ادیب او حاضر الشدات

ردت باخر اوکات اتغمض اعیونی

او تشیل اجنازتی او تقرالی بیت اشعار

او تطم اتراب گبری اویه ایدفنونی

***

وینک یا شهم یا فارس الکلفات

اخوک اعتازک اتمره او تباریله

الدهر ضلماه او حطم کل شواطی الخیر

نصب بیت العزاء او رادک تعازیله

***

الدهر خله ایتعیل بالاسود ابللیل

خله ایخل کلام الناطق احگوگه

یجی یوم او یحل بالموزمه الصعبات

شباب اهل العزم بالقلعه و اتبوگه

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/07/1393


برچسب‌ها: ابوذیات مکدرات
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 2:26 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مانی شایف

مانی شایف

عشت بالقریه طفل فلاح ابویه

ابیوتنه بردی او گصب

او شفت من تلتم عمامی العونه کملت

طگ الشمالات یرگع

ایشیل من عدنه التعب

او شفت لو عرس ابن ما عنده والی

تجتمع کلهه العرب

او شفت شطنه من یجیه الزود یغرگ

ایطیر الشطره ابغضب

او شفت نص اللیل هیسیه اتدهرب تطم شریان ابکرب

او شفت یا ما شفت حیله ما کو حیله

 الغیره مصبوغه ابذهب

او شفت لو صاح المریض اخ ابحماسه

شالته ازنود الجماعه ابکل شفاعه

بیته عالی او ما خرب

عید ابطرب

او شفت عزرائیل لو مر  ابسلفنه او حیره عدنه

تطبخ الجیران حد آخر نهایه

الچای والگهوه او سهرها

ما نعرف القاز مایع لو هو جامد

تدوی نیران ابحطب

او شفت لو عرّس ولدنه

نلبس اهدوم الجدیده

ما کو هذا افلان من ذیچ العشیره

الچان قاصبنه او هرب

کلنه بیت ابفرد دیره

ناکل ابصینیه وحده

مو ابخاشوگه او نچورف

الیمنه  هیه اتشد عزمنه

اتحلّی کل اکله ابعنب

مانی شایف والمدینه غیرت کل النسب

الاخوا ما یذکر اخیه ابلا هویه

 اتچردس ابنار او حرب

کلمن اهمومه اعلی راسه

او بیده طاسه

یاکل او عاف الشعب

شاعت اسم الطائفیه

فکره اجت من آل امیه

لا بقت غیره او حمیه

حتی الساکن سرب

گالت امی القریه جنه

ما نرید الدیره بشعه

ما تحب خطار اهلهه

اتسکر البیبان من غابت شمسهه

تطرد العطشان من مای الشرب

او گال ابوی الدیره صلفه صعبه حلفه

اگبور مبنیه ابدرب

بیهه مات الهاون الدایم یصفگ کل صباح

اوبیهه ما صام الیصلی او لا اکو حی او فلاح

بیهه سکرانه المجالس بیهه مسدوده المدارس

بیهه ما اشم عطر فارس

بیهه ما یاسع قلیل

بیهه بس ابن الصریفه العالی طیفه

اشماغه عالراس ایتبختر

و العقال ایهنی ضیفه

ما هو خایف حتی لو شماته تزعل

حتی لو موته گرب

جرا یا ما جرا او شفنه هیچ تتطشر اهلنه مانی شایف

مانی شایف ضاعت اولاد الطوایف

والکسرها ایحش علیهه

امن الچعب مثلومه ادیهه

گوم واتصنت بچیهه

یا چعب لتگول طایف

ماهی حرمه امن الوصایف

هیه روعه او امهه روعه

او انت سایف

جاسم ثعلبی (حسّانی) 10/07/1393

 

 

 

 


برچسب‌ها: مانی شایف
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مهر 1393ساعت 2:2 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات مواصلات

ابو ذیات مواصلات

هویت الما هوه الظالم و عاده

او هویت الساتر اعیاله و عاده

ما احب من ترک اصله و عاده

یتیم ابغربه تبلیه المنیه

***

الجفن بالینی عنده الخبر واشراف

یبشّر ریت اماسی احباب و اشراف

ما ادری او حیاتک فتگ و اشراف

اخاف ایدهرب اهمومه علیه

***

افتخر بیکم او معشرکم و اصلکم

علی واجب ازورنکم و اصلکم

السلامتکم دعیت الرب واصلکم

یسترکم علی حامی الحمیه

***

الصبر حد من یداوینی و شتله

العتب دوخنی بانغامه و شتله

الگلب مل من ثگل نثره و شتله

الزرع خضر علی وانا اباذیه

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/07/1393


برچسب‌ها: ابو ذیات مواصلات
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم مهر 1393ساعت 1:56 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مطالب قدیمی‌تر