دیوان الشعر الاهوازی لل شاعر جاسم ثعلبی

اشعار عربیه حب و غرام و ابوذیان و رثاء الایمه

عض ابهامک

عض ابهامک

عض ابهامک و افهم و اندم ، لو طار الحق هم کضیته

ما اتنازل من کل حقی  ، لو سیس  بالشط باریته

قوم اتعذر واقصد بیتی ، و البیت امهذب نیشانه

الزم دربک لا تتاخر ، مکتوب ابغیضک عنوانه

استر نفسک خفف حملک ، بالک تتداخل باحلامی

امفخخ گلبی او ینطر رایک ، و انذار امعلگ باسهامی

جیتک حافی ابیوم الضیجه ، او ما قدرت الجاک ابیومه

متکبر واتخط بنعالک ، ما تدری ابعینک مسمومه

اقبل عذری شرط التوبه ، دیوانک من شین الضافک

اکتب وامضی جیت امدحلب ، لا تتعذر های اوصافک

معلول او عایل بانسابی ، چلمت باطل ما نلگاها

کتر نفسک من کل ظالم ، او نگعد هالگعده اشمحلاها

غطی افعالک من اعمالک ، یا طیر اشتر جاک اللیل

مختال الشر هوسناله ، و المجذب بالمای ایمیل

ودک ترجع تبغی الخادم ، لو تتحرر من اسیادک

بارک بالخیر او ثوراته ، و اتقدم بالطف بامجادک

هز ایدک صم ایدک عالی ، یا رب اسمع صوت العالی

واتقدم للروح افدیهه ، چلمات الحق تغسل  بالی

ما تصفگ فرد اید ابصفگه ، مد ایدک و اسهر ویانه

خاطر یسمع صوت العالی ، و المنشد ینسف ضرعانه

طر الگاع او نبت رمحک ، یا شارد ملحوگ ابیومک

باچر والیوم الدم سایل ، من جرحک و اتموت اعلومک

خدر چایک جوک احبابک ، اتبسّم و اترحب بیهم

ذوله احبابک طم اترابک ، لا تبخل جرب واسیهم

لم لم شملک خفف حملک ، بالک تترجا الدفانه

شاهد واحد عند الضیجه ، یفدیلک عشره امن اخوانه

دلالک جاسم واتکتر ، کنز المثبوت الحسانی

لا تعثر واتبیع اهدومک ، لو ترجع بس ما تلگانی

جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/09/1393

 

 

 


برچسب‌ها: عض ابهامک
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 4:34 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

غزل الخیانه جدید

غزل الخیانه جدید

شمّیت الهوی او عطرک غده ایفوح

چنت میت ابجیته غسلانی

طرحنی ابنظرته او رشانی کافور

او فتح جفنه ابحنانه او چفنانی

وفر صک الگلب کنسنه الجفون

او فوگ البرد دمعه الغرگانی

جعلنی بقعه یمه او یندعی ایزور

او لبس نظارته او راح او نسانی

ذهب منّی غفل خلانی ناطور

او عاف المستحی او ما ودعانی

علیمن یا گلب ضاع الوفه افرور

احسب مندحر آه یا زمانی

هذا الکان دین او معتقد بیه

ابزعل طرف الرمش داره او رمانی

اخذ عبره افتکر رخصنه الگلوب

الف صاحب نکر ذاته او سبانی

الف صاحب ترک ربه او سبانی

جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/09/1393

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: غزل الخیانه جدید
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 2:3 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

غزل الحبیب

غزل الحبیب

تعال اویای سافر و الدرب مکشوف

اشربنّک عسل لو تعطش اضنونک

اخذ کل شی التریده او خلنی بس ویاک

عاقل ضحی بیه او انا مجنونک

بعت کل شی اعلی شانک یا عزیز الروح

او شریتک من غریب او گلبی ممنونک

علی ظهری حملتک مثل حمل الجود

او برموش القوافی امفرچ امتونک

مطر تمطر علی و اتحشم الهزات

ابناک انعوف حبنه او تبرج اسنونک

بالک لا تکاسر واحنه متعهدین

تخاف امنین گلی او منخطف لونک

ابتسم للی یحبک و ارتعد لعداک

اشعل نار بیت المایحبونک

یمن ریتک شمس و اتحرر البردان

او ضیک یعلی عند الی یمسونک

تمنیتک قلم و ابصدری ضل مشتول

گول الغزل لجلی لو ینشدونک

صدگ لو تنشد اگلیبی او تحلفه ابدین

الغزل لجلک نشرته ابداعت اعیونک

الغزل لجلک خلقته او فدوه لعیونک

جاسم ثعلبی (الحسانی) 01/09/1393

 

 

 


برچسب‌ها: غزل الحبیب
+ نوشته شده در  جمعه سی ام آبان 1393ساعت 10:37 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات حدیثه

ابوذیات حدیثه

احذرک لا تمس گلبی و نارا

تموت ابضغط دلالی و نارا

تدق بسمار بعیونی و نارا

اقبلت عذرک بعد لتعود بیه

***

شَدگ شَحصد شَلم  بالزرع لو مات

ذبل من یوم حضنه انگطع لومات

شبعنه الما نهم له ابجرش لومات

حقدنه او خوفنه الذبنه اببلیه

***

شَجر شَکسر شَدگ شَلطم و انامت

شَسد بجروح دم صبت و انا مت

ارسلت چم طارش النجده و انامت

اصبحوا طرشان و ایلوذون بیه

***

استعد واکتم خطا احبابک و جارک

ادعینی ابیوم اسد عارک و اجارک

بعدنی ذاکر اسهامک و جارک

خیانت گلبک اتحشم علیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 01/09/1393


برچسب‌ها: ابوذیات حدیثه
+ نوشته شده در  جمعه سی ام آبان 1393ساعت 4:2 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات محذّرات

ابوذیات محذّرات

شریکی ادمن علی و العوز وسفه

حشا السامع نهیل الجسم وسفه

یریت ابعصی من رمان وسفه

او سبع گامات ادفنه ابلاهویه

***

یعادینه الیودنه من ادینه

او یخرمشنه ابکلامه من ادینه

الجری اعلینه یقاتی من ادینه

اذا ما دینیته اصلح الیه

***

هواک اشگد عذب یسمر و مرنی

اطیعه ابلا سبب واجب و مرنی

یذوقنی العسل حنضل و مرنی

یرک وایرید یتسلط علیه

***

التنهب ما یحس ودهه باسفهه

او حبهه ما کسر خاطر باسفهه

الحملهه ما رحم بیهه باسفهه

ایتندم  من لزمهه امن الخویه

***

صدیق الما عرف قدری بسمنه

یخون او یحرگ الوادم باسمنه

ابرده افعاله او ختل بینه باسمنه

او عفنه الدار اله ابلوم او اذیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات محذّرات
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 7:19 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات ماطرات

ابوذیات ماطرات

انهلس نخل العلا ابداری و شهداه

جذوع اصبح حمه الناری و شهداه

کلام الحق رحل رابض و شهداه

او بگه ابن العوز ناطر بالثنیه

***

انحصد بیدک زرع جارک و عانک

چریم او تبخل ابنارک و عانک

اخافن تطری بسرارک و عانک

دشد رایة علی و اعتمد بیه

***

رعید الما مطر لا مس ولا مر

او لمیعه لا حلی ابریجی و لا مر

صهیله ما شهر غاصب و لا مر

یغشمر بالفلک ذاته ابردیه

***

الدهر قدر علینه انجاز و الغاز

او شعل بینه الفتن و انحاز والغاز

شتل باهل المجد ما جاز وانغاز

یعزز بالغرب و اهلی الضحیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 28/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات ماطرات
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 10:57 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

قالب الهرم ابداع للشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی)

قالب الهرم ابداع للشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی)

آه

من ملگاه

گلبی اعتقد راح اویاه

یغازلنی ابعتب واسمی ابسبب ینساه

تمرض جفنی من باس الرکن و ادناه ثم اخفاه

السهر مفتاح صار الجمرة اجویرید اید اباید و اتحداه

رمح مسموم نظرت عینه صابت چبدتی یم محنتی  ابممشاه

او نیران الهجر بارود من رش الکحل مگرود من ابعید و اتعناه

غزال او یطرد الصایود کسر برموشه طیف العود برض الفلا و اشمجلاه

ثلج بارد یرش الغیم  برده ابضیم  شکل الریم  و اخدوده تکت دم و الیحن یبلاه

من قصف حالوب یمطر فوگی یهطل  صلیه صلیه اتمزگت شمسی ابهواه او صحت حیل اشاه

مانی آنی

تعبیته او تعبانی

او من عذابه مرمرانی

لا یطیر ابعید منی او سهرانی

او لا اکضنه بالاید امگطع اوصل شیبانی

لا یگول اویاک اسافر او لا ینافی او حیرانی

ساحت ایامه عجایب شمرة اعیونه مصایب شرذمانی

نوبه یظهر نفسه نور او نوبه نار او نوبه طیر الوان ریشه او دللانی

صککت بیبان حبی او عینی تربی گمر ضل یضوی ابسمای او خایرانی

لو انا ابدنیاک ابارک لو تضل مفرود مثل النجمه تبرج حیل تبرج تبرج او انا ابمکانی

من ابداع الشاعر:

جاسم ثعلبی (الحسانی) 27/08/1393

 

 

 

 


برچسب‌ها: قالب الهرم ابداع للشاعر جاسم ثعلبی, الحسانی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 9:4 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات مخلخلات

ابوذیات مخلخلات

حدر جرحی یخی الشامت انا خل

رمانی الما عرف قدری و اناخل

همت اجمع صدگ کاذب و اناخل

یموت البیه وفه او تبغی الشریه

***

رحل هم العلی جاثم و فکنی

ابمفاتیح الغضب صکنی و فکنی

ذبلت اباول اصیاری و فکنی

غصن ریحان و ابصبخه اعربیه

***

تعبنی الما عرف قدری و شلنی

او رکس گلبی اببحر شوگه و شلنی

مره ایمر علی مسعف و شلنی

او مره یشعل النیران بیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 26/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات مخلخلات
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 6:46 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات قاصفات

ابوذیات قاصفات

الف ضربه انضرب گلبی و انا حی

ابسماء السابع وصل صوتی وناحی

اعلی حگی او ما اتل بختی وانا حی

اطیع اشما قسم ربی علیه

***

مطر ینزل علی غیضک و نارک

تهدم گلبی بفراگک و نارک

وصل للغیر منشودک و نارک

و انا الربیت ما تنشد علیه

***

شجاک اشغیرک یسمر وصالک

اجیتک  حافی لدیارک وصالک

الف مکتوب ادز و ارسل وصالک

تشگ بیهن عبث صبح او مسیه

***

هواک الدمر اگلیبی و عر بیه

شتلته او سطحت گاعه و عربیه

اصیل او ما حسبت اترک و عربیه

الرب والحب وحید ابهالدنیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 26/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات قاصفات
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 7:17 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

عتب مع الحبیب

عتب مع الحبیب

اود ویاک اسولف و انظم اشعار

لچن طروا العشگ یصعب علیه

انحنیت اویاک لاکن بالگلب نار

اطفی ابنار گلبی اتشب بدیه

سهرت اللیل اعد انجوم باسماک

ادور اعلیک وانت ابیا نویه

اظن انت الشمس و اتضوی الافلاک

و اظن انت العمر وانت المنیه

هواک المرضانی او طیر ادوای

انجرحت او سهم عینک عم علیه

صرت شاطی البحرک و انزف المای

شجاک اشورطک تهجم علیه

چنت فانوس ضاوی لک بالاشراع

امص من دم ضمیری او ناری بیه

الهدف انت ابحیاتک تزهی ویای

احترگت اویاک و انت ابکل خلیه

توز باعدای یرمونی ابسهم سام

حتی اتفوز واتطهر الثنیه

و اظل آنه الضحیه او دمی مهدور

او تظل انت الیتیم ابلا هویه

جاسم ثعلبی (الحسانی) 25/08/1393

 

 


برچسب‌ها: عتب مع الحبیب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 11:48 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات بنت العم

هوسات بنت العم

یبت عمی ارد اودعچ لو یثور الدان

اصیرن لچ فشگ و اتحزم ابرمان

اخلیلچ صهیل الخیل بالمیــــــدان

صولات العم تشهد بیهـــــــــــــه

***

یبت عمی ارد اذکرچ ما نهاب الموت

علی حگنه الذهب و امصطر ابیاقوت

او ضرب اسیوفنه بالخلگ ظل منعوت

یا ریت ایکبر والینه

***

یبت عمی غدرنه الما یغص بینه

اخذ دیرانه او دمر محارینه

یریت الیوم یتنادم او یعفینه

لا یوصل یومه او شرداته

***

یبت عمی العرفنه ما یبارینه

البلعنه ابلا ذنب حتما یغص بینه

علی الساتر تفگنه لو یداعینه

الماهاب انکسر ضرعانه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 24/08/1393


برچسب‌ها: هوسات بنت العم
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 6:59 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات الوان العتب

ابوذیات الوان العتب

ارسلت طارش الک مختص بلیاک

او ثبت بالقاک ما عایش بلیاک

اترکت لک حبک او ذنبک بلیاک

اشترید اتگول لو تزعل علیه

***

ابعدت و الگلب من ضیمک تری سل

ابجفاک الدمع هل وانثر تری سل

رسایل تکتب الغیری تری سل

تسلی الروح وآنه النار بیه

***

یشهر الخیر عاود عد علینه

ابفرح و ابمزح و انصر عد علینه

اخذنه او طوف بینه عد علینه

او نزور ابکربلا او نرجع سویه

***

العمر خلص وفر ینزل و عتنی

شباب او قاصد احلامی و عتنی

بیاض اللحیه من نومی وعتنی

احس بالموت یتگرب علیه

***

الف صاحب سکن گلبی والف خل

اعزّب للگصد داری والف خل

ولا واحد وفه ابگلبی و الف خل

کلوا شهدی او اناه کسروه علیه

***

شسولف و الدهر حنضل علی صار

خفانی او مرمر اریاگی علی صار

امیر او ما قبل عذری علی صار

اذا حتی علی حافه ابردیه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 23/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات الوان العتب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 9:26 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هوسات فقدان الاب

هوسات فقدان الاب

الابوا تاج الفخر للابن تچایـــه

یهز الگاع حچیه او رافع الرایه

 

رحل شیخ العشیره او تارک احبابــه

ابحزن ضلّت عمامه او تبچی سچابه

 

سد باب المضیف او تارک الخوان

ما رنت ابیومه الدله والفنجـــــــان

 

ترک کل ذکریاته ابلمـــــت اولاده

شهم معروف عنده او رتب احفاده

 

عادل بالقضیه او ما جرح خســران

متحسفه  ابرحیله الساده و الجیران

 

ثبت عنده الکرامه او یکرم اضیوفه

نسیم الهاب گلبه او وفه معروفـــــه

 

شال البیه هیبه احزن گلبی احزن

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 21/08/1393

 

 

 

 


برچسب‌ها: هوسات فقدان الاب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 10:57 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

موال و مقال

موال و مقال

یالواعدتنی او رحت لاوین حدّک  وعد

اترجاک جرحی ابالم للی هوالک وعد

لتگول طال الدرب ما محسوب هجرک و عد

اتناول النوم خطفاتک ابگلبی واحس

دمعی اعلی العیون ما هود جرالک و حس

رقصات الرموش جفنی ما خمدلک و حس

یوم الهنی اویاک متلابس ابعگلی وعد

***

هویتک واتعبت برجاک وابلاک

همت لک ما اود انساک وابلاک

شجاک اشغیرک شارخاک و ابلاک

اموت اویاک لا تحزن علیه

***

بعدنی اویاک اجر حسرات واندم

کحل عینک عمه الدلال واندم

عدل بعدک غریب انساک واندم

الندامه اویاک ورده ابمزهریه

***

 

جاسم ثعلبی (الحسانی) 20/08/1393


برچسب‌ها: موال و مقال
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 4:23 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات عایدات

ابوذیات عایدات

شرف حبک دخل گلبی و سرنی

چتفنی اباول احلامی و سرنی

ابخلاف العیشه زف عگلی و سرنی

او جعلنی طفل و ایلولی علیه

***

حفر حبک ابگلبی اشطوط و انهار

وگع همک علی و انحدر و انهار

بگیت اعتب و ادگ اللیل وانهار

خطفنی البدر و اتشمت علیه

***

جفن عینک خطف گلبی و هف بیه

عنید او مارکد قاصر وهف بیه

اخذ منی العگل قاصب و هف بیه

شعلنی ابنار و ایحشم علیه

***

الگلب من یوم شال المحب ماهاد

یراسلنی او غریب اصبحت ما هاد

ابفلم یرسل مکر و احساس ماهاد

یعذبنی او یذب جوره علیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 20/08/1393

 

 


برچسب‌ها: ابوذیات عایدات
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 2:36 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه حدیثه نجاحنا حسین سلامنا حسین

لطمیه حدیثه نجاحنا حسین سلامنا حسین

یا حسین انت امیری یا عجید ، یا بدر الوحید

ابصرخه نهتف بالسماء احرار او عبید ، تذکار الیزید

اتکسّر اوهام  ال امیه و الجلید ، السکته ما تفید

ها هنا لبّسنا ثوبٍ من  جدید ، میعاد الشهید

سیدی اویاک حملنه القضیه

ناخذ ابثار من احفاد امیه

ثوره ثوره او کسبنا الهویه

اتعلمینه او سحقنا المنیه

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

انکروا زمزم او فتحات الجبال ، فی وقت الزوال

طال شق القمر و افعال الرجال ، و الحل و الحلال

من طریق البحر ساروا و الرمال ، محراب التلال

هبَ من بیت القدس طال الهلال ، مشروح المقال

خطوه خطوه نودکم بدینه

من ظلمهم علیکم شچینه

و ابدربکم عطاشا او سرینه

وحق جدکم محمد نبینه

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

وین ابن ملجم او وین ابن الحریم ، و الشمر الئیم

وین کتال الطفل حقه الجحیم ، ما یروی النعیم

شفته شیال العلم بالطف مقیم ، عطشان او یهیم

ابدمه اروی المشرعه او جوده الکریم ، ابوجهه الوسیم

ابفمه السیف و نال الشهاده

هجرته الروح شعاره العباده

استرخا لحسین و عاد الشهاده

مو حرب دار عناد او اباده

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

استعد شیل العلم حرر هادیار ، مکتوب افتخار

العالم اتجند او هب ضد الکفار ، کافی الانتظار

طهر النفس الزکیه والمزار ، و احسین الحوار

جرد السیف ابیمینک باختصار ، حق الانتحار

لا تهاب المنایا الخفیه

علمتنه الامینه الزچیه

حاربت کل جهود ال امیه

نالت النصر بشام الابیه

نجاحنا حسین سلامنا حسین

حسین ، حسین ، حسین ، حسین ، حسین

***

 

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسّانی) 16/08/1393


برچسب‌ها: لطمیه حدیثه نجاحنا حسین سلامنا حسین
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 3:57 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات و ونات

ابوذیات و ونات

ابرحیل المحب شاب الگلب بالوان

الدهر بلوی علیه او زاد بالوان

السعاده اخلافه ما خضّرت بالوان

انتظر یومه یعید الفرحه الیه

***

عمر دگ الصبر حضّی و انه الهم

الفرح کترته لحبابی و انه الهم

ابشعر ینزل مطر ریعی و انه الهم

علیش اتلومنی  او تزعل علیه

***

علیک اسئل طبع عندی و اناشد

انگطع حبل الوصل منّک و اناشد

لجل عینک اون و اشعرب واناشد

اشلفاک او ما تمر لحظه علیه

***

تسد باب الهوی منّی و انا لم

تطشر تحفر ابگلبی و انا لم

اذا تطری السلا لا لا و انا لم

نعیش احباب و انطهر الثنیه

***

من کلمات الشاعر:

جاسم ثعلبی (الحسانی) 12/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات و ونات
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 0:15 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : فی رثاء جاسم ابن الحسن (ع) الیوم ابن حیدر سمع تقریــــــدها ریت حرب الطف علینه ایعیدها

لطمیه : فی رثاء جاسم ابن الحسن (ع)

 الیوم ابن حیدر سمع تقریــــــدها

ریت حرب الطف علینه ایعیدها

***

حضر جاسم للحرب صــوب التلال

او شاف عمه احسین جالس عالرمال

والوصیه اتکمل ارسوم الرجـــــال

استاذن ایبارز جنود ایزیــــــــــدها

***

مثل عمه ضهضب ابدگ الرماح

یهف سیفه او درگته ابحی الفلاح

یکر بالکفار ما هاب السلاح

اتهلهل امه ابصولته او تمجیدها

***

یکر بیهه و العطش یبس حشاه

شاهد امه تندعی ابوکت الصلاه

باع روحه السیده محد نـــــخاه

لم لم  اجموع الندم وایبیدهــــا

***

لاح سیفه الگوم یم المشرعــــــــه

اسکینه من ابعید تنطر مصرعـه

جیمت ابن ازیاد فرت هارعــــــه

گلبه مشوی امن العطش و ایحیدها

***

رجع یم عمه و اخذ منه الطلب

وحق جدک ما اخاف امن الحرب

اروینی جرعة مای اضن موتی گرب

ابن الحسن حب الشهاده ایریدها

***

مر علی امه ابن الاسد دمه یسیل

من علی ارموشه او نزل دمه یهیل

لزم سیفه او درگته او شد  للرحیل

راح هز عرش الظلم و ایزیدها

***

صاح شبل الهاشمی و ابن الحسن

علی جده و ابن قطّاع الفـــــــــتن

اتلگته ارماح الکفر تطحن طحن

نال حگه ابکربلا ا بتسدیدهـــــا

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/08/1393

 

 


برچسب‌ها: لطمیه, فی رثاء جاسم ابن الحسن, ع, الیوم ابن حیدر سمع تقریــــــدها ریت حرب الطف علی
+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 4:36 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه وینه الکفلنی و الیبارینی عتاب زینب (ع) مع اخوتها

لطمیه  وینه الکفلنی و الیبارینی عتاب زینب (ع) مع اخوتها

وینه الکفلنی والیبارینــــــــــی

عباس خویه ارجوک حاچینی

بین الغرب ضلّیت

چا وینه حامی البیت

فگدک یبو السجاد یاذینی

***

شاعتب شسولف طالت الفرگه

کف الحرب و الخیم محترگه

او راس الخوا بالضعن یبرالی

دمعه یصب وانشلع دلالی

ما اشوف دربی من یدلینی

***

اطفال او عطاشه و الدرب حفّای

شنهی الذنب گطعوا علینه المای

احضر یوالینه

خارجی امسمینه

شالوا اخوتی او من یواسینی

***

الهم جرحنی والفکر تعبان

طال الدرب من حسرت النسوان

تبچی الیتامه ابلیل

بس الدموع اتسیل

و ابذکر اخوتی هدمت حیلی

***

ساقی العطاشا گطعوا اچفوفه

ابعد علیه الدرب ما اشوفه

وین  العلم والسیف

ما مر علی بالطیف

ظهری انکسر و اتطشرت خیلی

***

یا لوعتی یا همی وینه الحیل

ضیعت اخوتی ابکربلا یا ویل

مطروحه بالساحه

کل جسد بارماحه

من بعد اخوتی ضاعت اسنینی

***

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 11/08/1393

 

 


برچسب‌ها: لطمیه وینه الکفلنی و الیبارینی عتاب زینب, ع, مع اخوتها
+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 4:44 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

هبة عتب (العموری)

هبة عتب (العموری)

نسیت اجروح گلبی او السهر والنوح

اکلمنّک یظالم ما تحاچیـــــــــــــــنی

سمحت اشما عملت اویای و اشسویت

انه المجروح گلبی وانت ناسینــــــی

***

اشکثر عندک براعه او ما تهم بالغیر

عمر ویاک عدیته ابسهر لیلی

عنید اویای کلّک ما الک رادود

ثگل شوگک حملته و انهدم حیلی

***

اجیک ابلیل اشوفک یالبخیل اویای

عبرت اشطوط همی او حامل ابشاره

الگلب خجلان منک داوی من ابعید

اطفی ابندم حالی او ما طفت ناره

***

عجیب الصبر عندک شبه جرعة مای

و آنه الحب کتلنی او دمر اسنینی

الگمر ویای جالس و الظلام ایحود

مریض ابدار گلبک ما تبارینی

***

صعب ترک التوده لو حسبته اهواک

الزمان امدمر اقصوره او دواوینه

غریج ابمای حبه او رکسانی الروج

بگه الشامت یمر مر من یعازینه

***

شدگ شاحفر شسولف قصتی الیابیر

مثل یوسف ترکنی البین و اخوانی

بس یعگوب دم تجری علی عیناه

یجی یوم او امیر الگوم تلگانی

***

 

 جاسم ثعلبی (حسّانی) 10/08/1393


برچسب‌ها: هبة عتب, العموری
+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 3:14 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه: وین اخوی الراح منّی عتاب الحسین مع اخیه العباس علیهم السلام

لطمیه: وین اخوی الراح منّی عتاب الحسین مع اخیه العباس علیهم السلام

وین اخوی الراح منّی

شنهی ذنبی او عافنی وحدی او ترکنی

واعدانی خان بیه

او شفت بفراگه المنیه

او شال من داره او هجرنی

***

وینه وینه ، الکفر تتشمت علینه

و ابجفاهم مرمرت روحی الحزینه

اجساد طرحه الغاضریه

و الوکت مظلم علیه

الشمر یبرالی او هضمنی

***

اگبال عینه ، السهم متوسط جبینه

الخیل داست جثته او کسرت یمینه

اتوسد التربان خده

بالارض و اینادی جده

الشمر حز راسه او یهنی

***

هذا حاله ، الهاشمی ضحّی ابرجاله

و الحسین الجاهد ابماله او حلاله

انصاره و اصحابه انفنت له

الکوفه خجلانه انثنت له

لم لم اجروحه او یثنی

***

هالرماح الباشرت درع الامامه

اوهالسیوف اتکسرت باخر کلامه

ودع اعیاله النهایه

او کمل ادروس الولایه

 او للخیم  بالطف حملنی

وین اخوی الراح منّی

***

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسّانی)

09/08/1393

 

 


برچسب‌ها: لطمیه, وین اخوی الراح منّی عتاب الحسین مع اخیه العباس علی
+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 0:2 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : ویاک ارید اویاک

لطمیه : ویاک ارید اویاک

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

ویاک اخذنی او روح حد المنیه

واتقاسمه ویاک هم العلیــــــــــه

عفتونی بین الگوم و آنه اشبدیه

ناطرتک امن ابعید ما ودعتنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

یا خویه یا عباس یا ساقی العیال

اگعد یانور العین و اشکیلک الحال

سار الضعن ویاک من حمل او شال

اسچب دمع بادموم عالتل شفتنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

بین الرمح والجود گطعوا یمینک

تتربی جیت احسین ما قل یقینک

چفک یخط بالگاع شافه الیعینک

دلالی شب ابنار من فارگتــــنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

یا دار اهلنه الیوم طافی گمرها

اظلم علیهه اللیل شال الیمرها

جاها الغدر باحسین و اسلب ثمرها

ما خالفیتک لیش خویه او خنتنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

محتاره یا عباس گادونه للشام

اطفال او عطاشه اویای متولیه الایتام

بس العلیل احذای ما غمض او نام

والکربلا یا روح من هو الیردنی

ویاک ارید اویاک یالواعدتــــنی

ما اگدر ابلیاک حرمه او عفتنی

***

شاعر اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 08/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, ویاک ارید اویاک
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 11:54 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : یا ابو علی اویاک (عن لسان زینب (ع)

لطمیه : یا ابو علی اویاک (عن لسان زینب (ع)

یا ابو علی اویاک اخدنی امطبره

ما اگدر انساک و ابگه امیسره

***

وینک یصندید وین امروتک

و ابداحی الباب احلفک و اخوتک

جاوبنی یا خوی زینب ندبتک

مگطوع الچفوف سبع الگنطره

***

زینب تنادیک من بین الغرب

احترگت الاخیام و اشتد الحرب

وابکربلا الیوم تیهنه الدرب

ما بین الایتام خویه امکدره

***

عطشانه الاطفال و الساقی انقدر

واعدنه بالمای والجده انحدر

مجروح العیون و احس گلبه انفطر

و انخامن ایگوم اجساد امصطره

***

یا حیدر انخاک سهّل طلبتی

وین ابو الکرار یقضی حاجتی

چتله او مجاریح بالحومه اخوتی

مطرحه الارمال ابدمهه امحمره

***

وین الوعد وین شیال العلم

بین العده انخاک جارحنی الندم

و امعذبه لیش ما بین الزلم

تابعت الاعیال للشام امحیره

***

وین ابو السجاد وین الهاشمی

مصرع العباس یم العلگمی

ریت النبی الیوم یحضر ماتمی

ما یسمع الحید او نکسر خاطره

***

شاعر اهل البیت :

جاسم ثعلبی  الحسانی 06/08/1393

 

 


برچسب‌ها: لطمیه, یا ابو علی اویاک, عن لسان زینب, ع
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 11:34 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابوذیات منتقدات

ابوذیات منتقدات

شتلت افراگک ابگلبی و المنی

او حصدت العگبا من زرعی و المنی

یریت اتبیدر ابنارک و المنی

او یطفینی الرماد ابلا اذیه

***

شجر خضّر علی زودک و عودک

او کشف گلبی انتقد جیتک و عودک

اشم ریحة هوی ابثوبک و عودک

تعایدنی ابسهر و اتمن علیه

***

هواک الچاسی دلالی و شمله

خطفنی او ناکر احزانی و شمله

عسل طبع الختل جانی و شمله

مثل ثدی الرضعته ایعن علیه

***

الدهر فصّل چفن موتی او ختم لی

او لبسنی او شد شد اثیابی او ختم لی

جعل مصفات شداتی او ختم لی

یهوس والطبول اترخی ادیه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 04/08/1393


برچسب‌ها: ابوذیات منتقدات
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:39 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

ابو ذیات و ذکریات

ابو ذیات و ذکریات

اگعدت یم الولف مره او لهانی

یرید ابعیده ادگ و اطبل  لهانی

احس مالک صفه الگلبی لهانی

ابکثر ما کنت اوده اشتاق بیه

***

اعوفک و اترک ان القاک و اندم

ارهبتنی او تارکیتک دوم واندم

الصدلقه ما صنتهه ابفرح واندم

تعاتبنی او تذب ضیمک علیه

***

هواک اینسم ابروحی و مرها

اعلی مودک ترکت احبابی و مرها

فرد لحظه اختل ابروحک و مرها

مثل ما روحی حنت حن علیه

***

مطر ینزل علی غیضک و نارک

تحنی العرسک ابراسک و نارک

علی طافی السعد منک و نارک

اجهلتنی او مرمرت روحی البریه

***

الگلب ضافک ولف یمه و دارک

او بنه ابطن الجفن حبک و دارک

کسب عنوان نظراتک و دارک

اشتظن انساک لو تعطف علیه

***

کذب تبرم علی کل یوم ونسه

تمرمرنی ابزعل و اتلوم ونسه

اختبارک عذبانی اشلون ونسه

عمر ویاک عدیته اباذیه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 03/08/1393


برچسب‌ها: ابو ذیات و ذکریات
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:38 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

 

ننتظر شهر النضال اعلی المظالم هل علینه

جانه معطوف االیحبنه شال سیف او حط بادینه

یا کرامه التزهی بعیون الغریب اتفرهدینه

کله لجل احسین و احفاد الولایه اتکاتفینه

***

اتمرضیت ابغیبتک اشفی لی حالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

کل مضیف البالسلف یشهد عبرتی

یا مصیبه الکربلا مسجونه عدتی

و الرماح اتصب غضب و اتهل دمعتی

و الارض خسفت ظلم کبرت محنتی

***

عاهدیتک و العهد یبغی اعلی بالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

یا شمس ضوی الفکر یشکیلی حاله

یا دهر زیل الفتن و اکشف رماله

یا عذاب المستمر و ایغث رجاله

یا علم تاج المفاخر بیده شاله

***

هالانس معصوم طبعه او صیته عالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

صاح صوت امن السماء او یندب نصرنه

ابمسجد الکوفه او کسب میعاد اهلنه

و الملوک امحزمه  ابموکب املنه

و الاطیاف الترشد اجیال ابزملنه

***

احسین معروفه الشهاده او عدنه غالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

خادم اهل البیت الشاعر: جاسم ثعلبی (الحسّانی) 02/08/1393

 

 


برچسب‌ها: لطمیه, بایعیتک سیدی روحی او حلالی
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:37 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : ما اعوفک سیدی

لطمیه : ما اعوفک سیدی
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
انت شمسی او مهجتی وانت هویتــــــی
انت اهلال او ینور کل ثنیـــــــــــــــــتی
من ینفذ طلبتی او یسمع شچــــــــــــیتی
جعفری او شیعی افتخر و امعلی صیتی
***
لو یقدمون الفلک ما بین ادیـــــه
ما اترکک لا وحق حامی الحمیه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
انت روح المصطفی او مخزن کلامه
انت نور المرتضی او سور الامامه
النصر قادم سیدی او عدنه العلامه
الخالفک باع الضمیر ابلا شهامه
***
کفره عدنه لو تمر زینب سبیه
اسباع متجندین الک و اهل القضیه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
حافی اجیت الکربلا او روحی الرهینه
شاهدت کل قصه البدارک حزینه
والله ما طال السفر و اصعب علینه
حبک ابگلبی اشتعل و اسرع مشینه
***
قصدی ازورک بس احس عندک شچیه
عاتبتنی اعلی الطفل و ابیا نویه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
درّست کل الخلگ و الفر هدیته
و الظلم شت او تعب و الذل رمیته
ابسیفک او دمک شهد راسک فدیته
او دین الاسلام انتصر بایدک حمیته
***
العالم ایحب ثورتک یبن الابیه
تفتخر باسمک اسود الجعفریه
***
روحی بامرک والدمع یشهد علیه
ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه
آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه
جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه
***
خادم اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, ما اعوفک سیدی
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 0:35 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

لطمیه : بایعیتک سیدی روحی او حلالی

 

ننتظر شهر النضال اعلی المظالم هل علینه

جانه معطوف االیحبنه شال سیف او حط بادینه

یا کرامه التزهی بعیون الغریب اتفرهدینه

کله لجل احسین و احفاد الولایه اتکاتفینه

***

اتمرضیت ابغیبتک اشفی لی حالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

کل مضیف البالسلف یشهد عبرتی

یا مصیبه الکربلا مسجونه عدتی

و الرماح اتصب غضب و اتهل دمعتی

و الارض خسفت ظلم کبرت محنتی

***

عاهدیتک و العهد یبغی اعلی بالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

یا شمس ضوی الفکر یشکیلی حاله

یا دهر زیل الفتن و اکشف رماله

یا عذاب المستمر و ایغث رجاله

یا علم تاج المفاخر بیده شاله

***

هالانس معصوم طبعه او صیته عالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

صاح صوت امن السماء او یندب نصرنه

ابمسجد الکوفه او کسب میعاد اهلنه

و الملوک امحزمه  ابموکب املنه

و الاطیاف الترشد اجیال ابزملنه

***

احسین معروفه الشهاده او عدنه غالی

بایعیتک سیدی روحی او حلالی

***

خادم اهل البیت الشاعر: جاسم ثعلبی (الحسّانی) 02/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, بایعیتک سیدی روحی او حلالی
+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 6:39 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه : ما اعوفک سیدی

 

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

انت شمسی او مهجتی وانت هویتــــــی

انت اهلال او ینور کل ثنیـــــــــــــــــتی

من ینفذ طلبتی او یسمع شچــــــــــــیتی

جعفری او شیعی افتخر و امعلی صیتی

***

لو یقدمون الفلک ما بین ادیـــــه

ما اترکک لا وحق حامی الحمیه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

انت روح المصطفی او مخزن کلامه

انت نور المرتضی او سور الامامه

النصر قادم سیدی او عدنه العلامه

الخالفک باع الضمیر ابلا شهامه

***

کفره عدنه لو تمر زینب سبیه

اسباع متجندین الک و اهل القضیه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

حافی اجیت الکربلا او روحی الرهینه

شاهدت کل قصه البدارک حزینه

والله ما طال السفر و اصعب علینه

حبک ابگلبی اشتعل و اسرع مشینه

***

قصدی ازورک بس احس عندک شچیه

عاتبتنی اعلی الطفل و ابیا نویه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

درّست کل الخلگ و الفر هدیته

و الظلم شت او تعب و الذل رمیته

ابسیفک او دمک شهد راسک فدیته

او دین الاسلام انتصر بایدک حمیته

***

العالم ایحب ثورتک یبن الابیه

تفتخر باسمک اسود الجعفریه

***

روحی بامرک والدمع یشهد علیه

ما اعوفک سیدی حد المنـــــــــیه

آه یبن حیدر علی و ابن الزچیــه

جیت اجدد بیعتی و انت الوصیه

***

خادم اهل البیت : جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/08/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه, ما اعوفک سیدی
+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 2:2 قبل از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

لطمیه هل شهر عاشور

 

هل شهر عاشور ، امن المدینه اینــــــور

اهلاله شع ابکربلا ، او بالنجف منصور

***

سبط النبی من سار ، بصحابه والاحرار

الله واکبر یا خلگ ، راعی العلم مفکور

***

او زینب تباریله ، او بالخوه تدعیلـــــه

ترکت الدنیا او تابعت ، و الزمن منفور

***

اتعهد یحامیهه  ، او کافلهه والیهه

او ضلّت امیره للضعن ، مثل الشمس واتنور

***

نهضه لجل الدین ، بالنخوه متحزمین

اطفال واعیال او عطاشا ، والدرب مخطور

***

اولاد ابو الحسنین ، للکوفه متعنین

اتوسدت بالغاضریه ، والگلب مطرور

***

لا شرب لا نوم ، ما تهاب الگوم

اسباع معطوفه ابعقیده ، و النصر مستور

***

خادم اهل البیت : الشاعر جاسم ثعلبی (الحسانی) 30/07/1393

 


برچسب‌ها: لطمیه هل شهر عاشور
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 7:52 بعد از ظهر  توسط جاسم ثعلبی حسانی الساری  | 

مطالب قدیمی‌تر